Spoštovani starši!

Vabljeni, da si ogledate na spletu publikacijo o motnjah hranjenja.
_________________________________________________________________________________

Spoštovani starši devetošolcev!

 Posredujemo  brošuro Zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje, ki jo je izdal Zavod za zaposlovanje.

Svetovalna služba

______________________________________________________________________

Spremembe, ki jih prinaša devetletka, pomembno vplivajo na proces pouka in kakovost znanja, še bolj je poudarjena učenčeva aktivnost. Skozi dogajanje nas nenehno vodi misel oz. moto, da šolo približamo učencu, da jo naredimo življenjsko. Prizadevamo si, da bi bila šola učencu prijazna, da bi razvijali dobre odnose ter pri učencih vzpodbujali ustvarjalnost, vedoželjnost, kritično mišljenje ter pozitivno samopodobo. Učencu želimo pomagati, ga usmerjati, da bo sposoben razmišljati o sebi ter ga naučiti, da mora sam poskrbeti za svoje samouresničevanje.V tekočem šolskem letu bo delo šolske svetovalne službe opravljala Tanja Horvat Baum, šolska psihologinja.

Delo psihologinje pokriva šest osnovnih področij, ki so določene v smernicah dela šolske svetovalne službe, in sicer učenje in poučevanje, šolsko kulturo, vzgojo, klimo in red, osebnostni in socialni razvoj, poklicno orientacijo ter socialno-ekonomske stiske. V okviru teh področij se bo izvajala skupinska ter individualna pomoč v obliki preventivne ter kurativne dejavnosti. V sklopu razrednih ur ter nadomeščanj bomo izvajali delavnice na temo spoznavanje sebe in medsebojnih odnosov… Letos bomo nekatere preventivne dejavnosti vključili tudi v naravoslovne dni(droge, spolna vzgoja,…).

Na šoli bo potekala tudi specialno-pedagoška, socialno-pedagoškain logopedska pomoč. Pomoči bodo deležni učenci s posebnimi potrebami. To so učenci, ki so kljub svoji bistrosti in močnim področjem pri posameznih predmetih manj uspešni.Obravnave bodo organizirane individualno v času pouka in po potrebi tudi pred poukom ter bodo potekale v učilnici pedagoginje ali po dogovoru. Strokovne delavke bodo z učenci delale na področjih, kjer so opazni posamezni primanjkljaji.

Zunanje strokovne delavke imajo v dopoldanskem času individualne pogovorne ure, namenjene staršem, čencem in strokovnim delavcem.

KARIERNA VZGOJA

Delo karierne vzgoje opravlja psihologinja (smernice svetovalne službe) ter vsi učitelji (učni načrti).Učenci se usmerjeno s spoznavanjem poklicev in svojih želja začnejo ukvarjati že v 8. razredu, kjer spoznajo vzgojno-izobraževalno shemo in dejavnike, ki vplivajo na izbiro poklica. Karierne aktivnosti se bodo bolj poglobljeno izvajale v 9. razredu po rokovniku, ki ga izda MIZŠ. Učenci bodo spoznali tudi uporabo računalniškega programa Kam in kako ter reševali anketo poklicne poti. Tudi v tem letu ne bo na nacionalni ravni izvajanja MFBT. V procesu karierne orientacije bodo sodelovali tudi starši.

Načrt je sestavni del letnega načrta psihologinje. Sodelovali bomo z OŠ Gorišnica pri izvedbi poklicne tržnice, ki bo to šolsko leto na naši šoli.

 POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI

Učencem z učnimi težavami bomo nudili pomoč  na podlagi Koncepta dela: Učne težave v OŠ.

 DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Šola bo v šol. l. 2016/2017 nadaljevala z uresničevanjem Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci.Koncept predvideva evidentiranje, identificiranje in delo z nadarjenimi učenci. Učence prvič evidentiramo po 1. VIO, konec 3. razreda. Po potrebi pa še v naslednjih razredih. Učenci imajo na šoli veliko možnosti vključevanja v dejavnosti, preko katerih razvijajo svoje sposobnosti in interese. Načrtujejo se delavnice v času zimskih počitnic, ki jih bo izvedla zunanja izvajalka. Delo z nadarjenimi učenci bo potekalo po principih in metodah, ki vključujejo višje oblike mišljenja, vzpodbujajo ustvarjalnost, samoiniciativnost in podpirajo notranjo motivacijo nadarjenih učencev.

Koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci bo učiteljica  Metka Zagoršek.