Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava je prostor, kjer se srečujejo temeljne potrebe posameznika: svoboda, ustvarjalnost, neomejena radovednost, inovativnost, želja po sprejemanju. Šola naj bo varen in prijazen prostor za vse učence in zaposlene v šoli, zato je potrebno gojiti kulturo dialoga, strpnosti in sodelovanja.

Sledili bomo enotnim, jasnim in notranje sprejetim ciljem šole.

Temeljne usmeritve, ki smo si jih zastavili v lanskem šolskem letu, bomo v prihajajočem šolskem letu nadaljevali in jih nadgrajevali.

Z letnim delovnim načrtom se v skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/0, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF in 63/13) določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno- izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in z učnim načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Želimo, da bi bila šola sodobna, aktualna in vsebinsko bogata. Med šolskim letom bomo izvedli vrsto nalog, ki jih bomo v LDN le nakazali, kasneje pa jim bomo določili vsebino in pomen.

PRIORITETA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023:

  • VARNO V DIGITALNEM SVETU
  • uvajanje elementov formativnega spremljanja v vse razrede in pri vseh predmetih
  • dvigu bralne pismenosti v vseh razredih in pri vseh predmetih

Poglabljali bomo vsebine iz šolskega leta 2021/22 in tudi v šolskem letu 2022/23 bomo namenili veliko pozornost:

  • spremljavi vzgojno – izobraževalnega dela strokovnih delavcev,
  • uvajanje učinkovitih učnih oblik in metod v vzgojno-izobraževalno delo za dvig bralne pismenosti,
  • strokovnemu in profesionalnemu razvoju vseh zaposlenih,
  • izboljšanju komunikacije na različnih področjih,
  • poglabljanju in nadgrajevanju že utečenih oblik sodelovanja s starši in z okoljem,
  • skrbi za ohranjanje dobrih materialnih pogoje za vzgojno izobraževalno delo,
  • razvijanju demokratičnih odnosov med učenci in učitelji.