Je osrednji komunikacijski prostor šole. Učenci se ob knjižničnem gradivu bogatijo, se ga učijo ceniti in uporabljati. Knjižnično informativna znanja se bodo izvajala z medpredmetnimi povezavami, sodelovanjem z zunanjimi ustanovami in ponujenimi programi izven šole.

PEDAGOŠKO DELO

bo obsegalo:

– oblikovanje letne priprave za KIZ,

– priprave in izvedba ur knjižnično informacijskih znanj (4 učne ure na oddelek),

– individualno bibliopedagoško delo ob izposoji (3,5 pedagoških ur dnevno),

– delo z oddelki in skupinami (npr. oddelki podaljšanega bivanja 1 uro tedensko, z učenci s

posebnimi potrebami),

– organizacija in priprava knjižnih razstav,

– organizacija in priprava srečanj učencev z ustvarjalci,

– pomoč pri raziskovalnih in seminarskih nalogah (iskanje gradiva, citiranje, obdelava, …).

  SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI ŠOLE

– Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih projektov, naravoslovnih in kulturnih dni,  proslav in prireditev,

– sodelovanje in povezovanje z učitelji pri rednem pouku, izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih, oddelkih OPB (skupinski obisk enkrat tedensko),

– sodelovanje pri udeležbi na natečajih in projektih, ki jih razpisujejo druge ustanove in društva,

– posveti o nakupu novosti,

– sodelovanje pri poteku branja za bralno značko in druga branja v okviru pouka,

– sodelovanje na pedagoških in drugih strokovnih konferencah ter pogovorih,

– sodelovanje na roditeljskih sestankih,

– sodelovanje pri pripravi in izdaji šolskega časopisa,

– organizacija izdaje literarnega glasila Prvi panj,

– sodelovanje pri promocijskih projektih šole,

– sodelovanje pri nabavi gradiva za tekmovanja iz znanja

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI

– Oddelčne ure v okviru izvajanja KIZ v mladinskem in študijskem oddelku Knjižnice Ivana Potrča,

– obiski skupin ob aktualnih dogodkih v šoli, v Knjižnici Ivana Potrča, CID-a Ptuj,

– obiski aktualnih razstav in kulturnih prireditev,

– obveščanje o kulturnih prireditvah,

-motivacija učencev za sodelovanje na pravljičnih urah in drugih dejavnostih  v organizaciji mladinskega oddelka Knjižnice Ivana Potrča v Ptuju in CID-a.

UREDITEV IN STROKOVNA POSTAVITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije (UDK). Leposlovno gradivo je razvrščeno po starostnih stopnjah.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

 Učenci in učitelji si lahko izposojajo knjižnično gradivo vsak dan po urniku, ki je na vratih v knjižnico, v učilnicah in na oglasni deski v avli.

PON 9.15 do 10.45
TOR 9.45 do 10.00 in 11.30 do 13.00
SRE 11.30 do 13.00
ČET 8.45 do 10.45 in 11.30 do 13.00
PET 8.45 do 10.45 in 11.30 do 13.00

Knjižničarka: Valerija Lenart Knjižnica je odprta tudi v odmoru za malico.